לתיאום סיור בשטח
אנחנו כאן, תמיד לשירותך!
רוצה לתאם פגישה וסיור בדירות? השאר פרטים וניצור עמך קשר בהקדם
icon phone
0733964810
icon email
Arnona-rent@shikunbinui.com
icon street
רח' חנוך אלבק 5, פינת שמואל לופו, שכ' ארנונה ירושלים

נוהל הגרלות ופרסום

 

נוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים לשכירת דירה בשכר דירה מפוקח בפרויקט "דיור להשכרה"

 

לכל המונחים בנספח זה תהא הפרשנות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי ("ההסכם").

 

תוכן עניינים:

1.כללי.

2.מטרת הנוהל.

3.פרסום הדירות בשכ"ד מפוקח.

4.מוקדי המידע הטלפוני.

5.אתר האינטרנט של הפרויקט.

6.משרדי היזם באתר הפרויקט.

7.סיורים בדירות בשכר דירה מפוקח במתחם.

8. מועדי ההגרלות.

9. הזכאים להירשם להגרלה.

10.ההרשמה להגרלה ובקשת ההרשמה.

11.עריכת ההגרלה.

12.הודעות על תוצאות ההגרלה.

13.תשלום הפיקדון.

14.בחירת דירות בשכר דירה מפוקח במתחם והפניה לחתימת הסכם השכירות.

15.אי עמידת הזכאי בלוחות זמנים.

16.מסירת מידע מטעה ו/או חלקי על ידי הזכאי.

17.חזרה מבקשת הרשמה על ידי הזכאי.

18.רשימת ההמתנה.

 

 

 

1.כללי

מטרת המכרז הינה לקדם דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.

בהתאם להוראות המכרז, ישכיר היזם את הדירות בשכר דירה מפוקח, והכל בהתאם להוראות ההסכם. 

אם קיימות ו/או תיקבענה בעתיד הוראות דין ו/או הוראות על ידי ממשלת ישראל ו/או כל גוף ו/או ועדה מטעמה, ביחס לנהלי השכרה לזכאים ו/או נהלי עריכת הגרלות לזכאים, אשר יוסיפו ו/או ישנו ו/או יתקנו ו/או יחמירו על הוראות נוהל זה, יחולו הוראות אלו בהתאמה גם על פרויקט זה, אם החברה תקבע שהוראות אלו רלוונטיות ביחס לפרויקט.

2.מטרת הנוהל

מטרת הנוהל היא קביעת הנחיות לפרסום ושיווק המתחם על ידי היזם וקביעת נוהל עריכת ההגרלות לזכאים להם תושכרנה הדירות בשכר דירה מפוקח, והכל בהתאם להחלטה בדבר דיור להשכרה והוראות הדין החל על פרויקטים לדיור להשכרה.

לחברה תהיה הסמכות להורות על תיקון כל הוראה מהוראות הנוהל מעת לעת, לבקשת היזם או בתיאום עמו.

3.פרסום ושיווק הדירות בשכ"ד מפוקח

שיווק הדירות בשכ"ד מפוקח ופרסומן לזכאים על ידי היזם, יחל שישה חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה וכן במהלך תקופת ההשכרה כמפורט להלן.

היזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי ו/או שיווקי שיופץ על ידו ו/או על ידי כל גורם מטעמו בקשר עם הפרויקט, משפט לפיו הפרויקט מוקם במסגרת תכנית "דירה להשכיר", וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה (צבעוני) (כל הנ"ל, במצטבר, ייקרא להלן: "מיתוג הפרויקט"). התחייבות כאמור תחול על כל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר יהא, לרבות (ומבלי למעט מכלליות האמור) באמצעי התקשורת השונים, בכל המדיות ובכל אמצעי הפרסום, שילוט באתר הפרויקט ועל גבי בנייני הפרויקט וכיו"ב (להלן: "אמצעי פרסום").

היזם יפרסם את הדירות בשכ"ד מפוקח בכל אמצעי תקשורת שיבחר, אך הוא חייב לפרסם גם באמצעי הפרסום שלהלן:

3.1.טרם תחילת תקופת ההשכרה ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד מפוקח בשני עיתונים בתפוצה ארצית ובעיתון מקומי אחד במשך שלושה סופי שבוע לפחות. לאחר תחילת תקופת ההשכרה, ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד מפוקח אחת לשנה (לפחות), כ-45 ימים טרם מועד פקיעתה של רשימת ההמתנה כמפורט בסעיף 18.2.5 להלן, בעיתון יומי מוביל אחד לפחות, ולמשך תקופת זמן שתיקבע לפי שיקול דעת היזם.

3.2.טרם תחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה הפרסום גם באתר האינטרנט של הפרויקט, אשר יופעל על ידי היזם, כמפורט בסעיף 5 להלן.

3.3.טרם תחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה הפרסום גם באתר האינטרנט של החברה, לפי הנחיות שיקבל מהחברה. היזם יעביר את מודעות הפרסום של הפרויקט לחברה, אשר תעלה את הפרסום באתרה. באתר יהא קישור לאתר האינטרנט של היזם. אין באמור כדי להטיל חובה על החברה לפרסם את תוכנן המלא של מודעות הפרסום כפי שיועברו על ידי היזם ו/או לפרסמן בכלל, והיזם לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

3.4.היזם מתחייב להציב (ולתחזק) באתר הפרויקט, במהלך כל תקופת הבנייה, בצמוד ו/או על גבי שלט האתר המרכזי ובמיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-100*120 ס"מ.

3.5.כמו כן ובכפוף להוראות כל דין, מתחייב היזם להציב (ולתחזק) על כל בניין שייבנה בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו ולאורך כל תקופת ההשכרה של הפרויקט, במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-50*80 ס"מ.

3.6.מובהר, כי מלוא האחריות בקשר עם וכתוצאה ממילוי התחייבויות היזם כאמור בסעיף זה לעיל, תחול על היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תחול על היזם האחריות להסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל היבט חוקי ו/או רישויי ו/או כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום התחייבויותיו כאמור ובכלל זה עלויות בקשר עם הפקת, הצגת, פרסום, לרבות אגרות ו/או היטלים (אם וככל שיחולו).  

3.7.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, כל תוכן פרסומי ו/או שיווקי מטעם היזם (וכל מי מטעמו), אשר יפורסם בכל אמצעי פרסום, בקשר עם הדירות בשכר דירה מפוקח.

 

4.המוקד הטלפוני של הפרויקט

שישה חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה, ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל מוקד מידע טלפוני לפרויקט, אשר יפעל 5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 לקבלת הבהרות והסברים בקשר להרשמת זכאים לשכירות דירות בשכר דירה מפוקח במתחם, פרטים לגבי ההגרלות, מועדיהן ואופן עריכתן ומידע אודות הפרויקט לשוכרים בשוק החופשי.

5.אתר האינטרנט של הפרויקט

שישה חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל אתר אינטרנט ייעודי לפרויקט. האתר חייב לכלול את כל אלה:

5.1.הדירות הפנויות בשכר דירה מפוקח, המיועדות להשכרה לזכאים. הפירוט יכלול את מספר החדרים בכל דירה בשכר דירה מפוקח, מספר הבניין והקומה בבניין, דמי השכירות החודשים נכון למועד הפרסום באתר ומועד תחילת תקופת השכירות הרלוונטית.

5.2.מועדי עריכת ההגרלות לזכאים ונוהל עריכתן.

5.3.נוהל זה, במלואו.

5.4.מועדי הסיורים בדירות בשכר דירה מפוקח במתחם.

5.5.טפסי בקשה להרשמה למתחם הניתנים להורדה, ללא תשלום (להלן- "בקשת הרשמה") ופירוט על אופן הגשתם.

5.6.החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר דיור להשכרה, החלה על הפרויקט והקובעת את תנאי הסף והקריטריונים לזכאות במחיר מופחת (לעיל ולהלן- החלטה בדבר דיור להשכרה"). 

5.7.פרטים אודות תהליך הנפקת אישורי זכאות ופרטי התקשרות של החברות המנפיקות אישורים אלו.

5.8.מידע בקשר להשכרת דירות בשוק החופשי לרבות: סוגי הדירות, שטחיהן, תקופות השכירות, ערבויות וכיוב'.

5.9.נוסח הסכם השכירות על נספחיו, אשר ייחתם בין השוכר לבין היזם.

5.10.פרטים בדבר אופן תשלום הפיקדון בשיק ו/או בהעברה בנקאית, לידי היזם.

5.11.אפשרות יצירת קשר עם נציג היזם באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני ומענה לפניות אלו, לא יאוחר מאשר 3 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה אצל היזם.

5.12.יצוין בזאת, כי בכל פרסום כאמור לעיל, יציין היזם כי הדירות להשכרה הן במסגרת פרויקט בניה להשכרה למגורים שיזמה החברה.

6.משרדי היזם באתר הפרויקט

היזם יפתח באתר המתחם, 6 חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה, משרד, שכתובתו ושעות הפתיחה יפורטו באתר האינטרנט של הפרויקט ובאתר האינטרנט של החברה  (להלן- "משרדי היזם במתחם"). משרדי היזם במתחם יהיו פתוחים בתקופת ההרשמה הראשונה, כהגדרתה להלן, מידי יום במשך 6 שעות לפחות בימי חול, ו- 4 שעות לפחות בימי ו' וערבי חגים.

7.סיורים בדירות בשכר דירה מפוקח במתחם

סיורים יערכו כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית. הסיור אינו חובה וזכאי יהא רשאי להשתתף בהגרלה גם אם לא נכח בסיור.

8.מועדי ההגרלות

8.1.ההגרלה הראשונה לבחירת דירות בשכר דירה מפוקח במתחם, תיערך לא יאוחר מאשר 4 חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה (להלן- "ההגרלה הראשונה").

8.2.הגרלות לגבי דירות פנויות בשכר דירה מפוקח, תתקיימנה אחת לשנים עשר (12) חודשים במהלך כל תקופת ההשכרה, במועד אשר יקבע על ידי היזם, אך לפחות 30 יום ממועד הפרסום כמפורט בסעיף 3.1 לעיל (להלן- "ההגרלות בתקופת ההשכרה").

(להלן יחד - "מועדי ההגרלות")

9.הזכאים להירשם להגרלה

זכאים בעלי אישור זכאות במועד ההרשמה להגרלה (לעיל ולהלן- "אישור זכאות"), אשר הגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון וקיבלו אישור שבקשתם נקלטה, יהיו רשאים להירשם להגרלה. אישור הזכאות יונפק באמצעות חברות הסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון (להלן: "חברות הסיוע"). סמוך טרם עריכת ההגרלה בפועל ייבדק תוקפם של אישורי הזכאות של הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגרלה אך נמצא כי אינו זכאי – לא ישתתף בהגרלה.    

10.ההרשמה להגרלה

10.1.ההרשמה להגרלה הראשונה תמשך במשך 40 יום ממועד פרסומה על ידי היזם (להלן - "תקופת ההרשמה הראשונה").

10.2.במהלך תקופת ההשכרה, ההרשמה תמשך במשך 30 יום ממועד פרסומה על ידי היזם (להלן- "תקפות ההרשמה השנייה").

תקופת ההרשמה הראשונה ותקופת ההרשמה השנייה יקראו ביחד ולהלן "תקופת ההרשמה".

10.3.זכאים בעלי אישור זכאות כאמור לעיל, יהיו רשאים להגיש בקשת הרשמה.

10.4.בקשת ההרשמה תוגש במשרדי היזם במתחם (ביחס להגרלה הראשונה בלבד) ו/או באתר האינטרנט של הפרויקט ו/או באמצעות דואר רשום ו/או דואר אלקטרוני ו/או בפקס, ועליה להתקבל אצל היזם במהלך תקופת ההרשמה, על מנת להיכלל בהגרלה.

10.5.המועד האחרון להגשת בקשת הרשמה, יהא לא יאוחר מאשר שבעה ימים לפני מועד ההגרלה הרלוונטי שיפורסם על ידי היזם (להלן- "מועד ההרשמה האחרון").

10.6.בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:

10.6.1.עותק של אישור הזכאות, כפי שהתקבל מחברות הסיוע.

10.6.2.צילום תעודות זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.

10.6.3.פרטים לאיתור הזכאים - מספרי טלפון עדכנים וכתובת עדכנית וכן כתובת דואר אלקטרוני.

10.6.4.כל מסמך נוסף, מעבר למסמכים המפורטים בנוהל זה, שיידרש על ידי היזם ו/או החברה.

10.7.על משק בית להגיש בקשת הרשמה אחת למתחם, לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג או שותף עבור אותו מתחם.

"משק בית" משמע – הזכאי, בן זוג/בת זוג (אם קיים), לרבות ידוע/ידועה בציבור וילדים מתחת לגיל 18.

11.עריכת ההגרלה

11.1.ההגרלה תיערך במשרדי היזם או בכל מקום אחר בתיאום עם החברה, 7 ימים ממועד ההרשמה האחרון.

11.2.ההגרלה תבוקר ותפוקח על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

11.3.כל הבקשות שהוגשו ע"י זכאים אשר במועד האחרון להרשמה להגרלה, זכאותם, כפי שרשומה בנתוני משרד הבינוי והשיכון, תהיה בתוקף -  ישתתפו בהגרלה, אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות במתחם.

11.4.כל מספר בקשה שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל ראשון ימוספר "1" ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר "2" וכך הלאה (להלן- "המספר הסידורי").

על אף האמור, תינתן עדיפות לבני מקום – אם הדבר נקבע במסמכי המכרז.

11.5.היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה מודפסת של תוצאות ההגרלה.

12.הודעות על תוצאות ההגרלה

עד ולא יאוחר מאשר 7 ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה, ו- 2 ימי עסקים לאחר יתר ההגרלות, יפרסם היזם באתר האינטרנט של היזם את תוצאות ההגרלה וכן ישלח את ההודעות שלהלן לזכאים:

12.1.הודעת זכייה - לזכאים אשר בקשתיהם הוגרלו במספרים הסידורים הנמוכים ביותר (להלן- "הזוכים") תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, בה יצוין דבר זכייתם, כולל המספר הסידורי, המועד בו הם מוזמנים לבחירת דירה בשכר דירה מפוקח במתחם, פרטים לגבי גובה ואופן תשלום הפיקדון. כן יצורף להודעה נוסח הסכם השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש להמציא ליזם (להלן - "הודעת הזכייה" ו- "המועד לבחירת דירה בשכר דירה מפוקח", בהתאמה).

12.2.הודעה על כניסה לרשימת המתנה – לזכאים שמספר הסידורי של בקשתיהם הוא הנמוך ביותר לאחר בקשות הזוכים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני כי בקשתם לא עלתה בהגרלה, אך הם נכללים ברשימת ההמתנה. רשימת ההמתנה לא תכלול מעבר ל-100 שמות (להלן- "רשימת ההמתנה").

12.3.הודעת על אי זכייה - לזכאים אשר בקשתם לא עלתה בהגרלה ולא נכנסה לרשימת ההמתנה, תשלח הודעה בדואר אלקטרוני כי בקשתכם לא עלתה בהגרלה.

12.4.ההודעות תישלחנה לכתובת שמסרו הזכאים בבקשת ההרשמה. אם לא נמסרה כתובת דוא"ל, יידרש היזם למסור הודעה באמצעי מקובל אחר, בתיאום עם החברה.

13.תשלום פיקדון להבטחת הזכייה

13.1.הזוכים יידרשו לשלם ליזם, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 (אלפים שקלים חדשים), אשר ישולמו לחשבון היזם, שפרטיו יפורסמו באתר האינטרנט, קודם למועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה (להלן-"הפיקדון") וכן להמציא ליזם עד ו/או במועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח, אישור על תשלום הפיקדון.

13.2.לאחר חתימת הזוכים על הסכם השכירות והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, ליזם, יומר הפיקדון למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכים עבור חודש השכירות הראשון לדירה בשכר דירה מפוקח, ולא יוחזר לזוכים.

13.3.אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה טרם שנבחרה על ידו דירה – יושב לו הפיקדון.

14.בחירת דירה בשכר דירה מפוקח והפנייה לחתימת הסכם השכירות

14.1.לצורך בחירת דירה בשכר דירה מפוקח, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מפוקח.

14.2.מועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא יאוחר מאשר 14 יום ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה (להלן- "מועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח").

14.3.זוכה שקיבל הודעת זכייה יגיע עם הודעת הזכייה למשרדי היזם ויהא זכאי לבחור דירה בשכר דירה מפוקח, מתוך הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות.

14.4.סדר בחירת דירה בשכר דירה מפוקח הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).

14.5.על הזוכה לבחור את הדירה בשכר דירה מפוקח במועד הנקוב בסעיף 14.2 לעיל.

14.6.לאחר בחירת דירה בשכר דירה מפוקח, יופנה כל זוכה לחתימה על הסכם השכירות, בתוך 7 ימים ממועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח (להלן-"מועד החתימה על הסכם השכירות").

14.7.הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החתימה על הסכם השכירות ולחתום במקום ולהמציא ליזם אישור בדבר תשלום הפיקדון כמפורט להלן, את כל הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים בהסכם השכירות ובהודעת הזכייה, ללא יוצא מהכלל.

14.8.אם הזוכה לא יגיע לבחור דירה בשכר דירה מפוקח ו/או לחתום על ההסכם בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי בתיאום עם החברה לבטל את זכייתו ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה מפוקח.

15.אי עמידת הזוכה בלוחות זמנים

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מלוחות הזמנים שנקבעו לעיל, בכל שלב שהוא מהשלבים הקבועים לעיל, לרבות אך לא רק, אי המצאת הפיקדון במועד ו/או במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד בחירת דירה בשכר דירה מפוקח ו/או לא הגיע לחתום על הסכם השכירות ו/או לא המציא הביטחונות הנדרשים במועד החתימה על הסכם השכירות, יהיה היזם רשאי, בתיאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה, לפי שיקול דעתו של היזם ובתיאום עם החברה.

16.מסירת מידע מטעה ו/או חלקי

בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו (להלן-"המידע המטעה") בכל שלב שהוא של ההליך, יהיה היזם רשאי, בתאום עם החברה, עם גילוי דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו מלהשתתף בפרויקט.

17.חזרה מבקשת הרשמה

זוכה שחזר בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבנוהל זה ובלוחות הזמנים הקבועים בו, על מנת להשלים את הליך שכירת הדירה, תבוטל זכייתו על ידי היזם, בתאום עם החברה והיזם יהא רשאי לחלט את הפיקדון, לפי שיקול דעתו של היזם, בתאום עם החברה.

18.מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה

18.1.היזם יהא רשאי להשכיר דירות בשכר דירה מפוקח במתחם לזכאים שברשימת ההמתנה, בתאום עם החברה כמפורט להלן.

18.2.הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי לשכור דירה בשכר דירה מפוקח במתחם, במקרים הבאים:

18.2.1.במקום זוכה, אשר לא בחר דירה בשכר דירה מפוקח במתחם במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה.

במקרה כזה, יצטרף הזכאי מרשימת ההמתנה, לסוף התור לבחירת דירה בשכר דירה מפוקח ויהיה אחרון לבחור דירה כאמור במתחם.

18.2.2.במקום זוכה, אשר בחר דירה במתחם ולא חתם על הסכם השכירות במועדים הקבועים לעיל.

1.1.1.במקרה כזה, יהיה הזכאי מרשימת ההמתנה רשאי לשכור את אותה דירה במתחם שנבחרה על ידי הזוכה עמו לא נחתם הסכם השכירות.

18.2.3.בכל מקרה שבו תתפנה דירה משוכר קיים, לאחר חתימת הסכם שכירות, מכל סיבה שהיא.

18.2.4.אם ימצא כי הזכאי מרשימת ההמתנה אינו עומד עוד בתנאי הזכאות, תיבחן בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד שימצא זכאי שבקשתו תקינה.

18.2.5.רשימת ההמתנה תהיה בתוקף במשך 12 חודשים בלבד. יובהר בזאת, כי ככל שמספר הדירות הפנויות יעלה על מספר הזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף שברשימת ההמתנה, כי אז היזם מתחייב לפרסם ולערוך הגרלה בהתאם לאמור בנוהל זה, גם אם טרם חלפו  שנים עשר (12) חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר הממתינים ברשימת ההמתנה לא ישתתפו בהגרלה, ויזכו למקומות הראשונים בסדר הבחירה, לפי סדרם ברשימת ההמתנה. היזם רשאי לרענן את רשימות ההמתנה במועד מוקדם יותר, בכפוף לקבלת הסכמת החברה, במקרה שיהיה בכך צורך.

 

רוצה לתאם פגישה וסיור בדירות? השאר פרטים וניצור עמך קשר בהקדם האפשרי!

מסכים לקבל מידע והצעות שיווקיות משיכון ובינוי לרבות בדוא"ל ב-SMS

הבטיחות שלך חשובה לנו. דאג להגיע עם נעליים סגורות לפגישה.